<<<  PLATFORM Particuliere Archieven >>>


PLATFORM PARTICULIERE ARCHIEVEN RONDE TAFEL 12-11-2009
voorstellen van Toon Franken, Zeeuws Archief


Wat is de toekomst of status van het platform?
Ervaringen uitwisselen aangaande gemeenschappelijke problemen en proberen daar gezamenlijk een oplossing voor te vinden bijvoorbeeld door het formeren van werkgroepjes die ieder een probleem voor hun rekening nemen. De oplossingen die uit die werkgroepen komen kunnen worden toegepast binnen de eigen dienst, maar men moet ze niet als verplichting zien, hoewel sommige zaken zoals overeenkomsten van schenking en opneming ter bewaring eigenlijk zo uniform mogelijk moeten zijn. Laten we bijvoorbeeld de beste overeenkomsten proberen als norm te verheffen. Ik heb overigens wel het idee dat steeds dezelfde mensen naar het PPA komen, dat zou moeten veranderen door vooral onderwerpen te behandelen die bij veel archiefdiensten als probleem worden ervaren. Dat zou dan ook vooraf goed gecommuniceerd moeten worden, bijvoorbeeld in het Archievenblad of het Archiefforum. Men kan zich ook afvragen of die ene korte middag per jaar wel voldoende is om serieuze problemen te behandelen. Een nadeel van de huidige opzet is dat niet iedereen meediscussieert als de spreker zijn verhaal heeft gedaan. Bij het werken in groepjes zullen de ‘stillen’ vermoedelijk eerder los komen. In werkgroepen wordt een actievere rol van de deelnemers verlangd, als die een product op tafel leggen zullen alle aanwezigen daar vooraf naar moeten kijken en discussiestof genereren.

Moet het PPA een klankbordgroep zijn?
Ja dat moet de PPA in ieder geval zijn en misschien zelfs meer.

Of moet het PPA juist een meer formele rol vervullen bijvoorbeeld binnen een nieuwe selectiemethode voor particuliere archieven?
Aangezien er geen wettelijk kader is voor het beheer van particuliere archieven kan het platform weinig voorschrijven. Als de PPA een formelere rol krijgt te vervullen moet het geen vrijblijvend ervaringenuitwisselplatform meer zijn, maar meer bevoegdheden kregen en de status moet worden geďnstitualiseerd.

Zou het PPA een rol moeten spelen bij een centraal register voor particuliere archieven en zo ja welke (beheerder, adviseur..)?
In ieder geval adviseur. Beheerder moet een instelling zijn die zich dagelijks met het beheer kan/mag bezig houden.