PLATFORM Particuliere Archieven
voor inlichtingen Angela Dellebeke
voor meer nieuws zie >>platformparticulierearchieven.nl

Het Platform Particuliere Archieven (PPA) organiseert, sinds november 2005, open bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis & informatie met discussie en wordt hierbij ondersteund door het landelijke sectorinstituut erfgoednederland.nl. Het PPA is te beschouwen als opvolger van twee eerdere belangengroepen voor particuliere archieven: het CANNET, dat een vereniging was van categorale instellingen en de SPArc, een sectie binnen de KVAN voor archivarissen van particuliere archieven. Na een oproep van Erfgoed Nederland (toen nog DIVA geheten) om tot een nieuwe vorm van samenwerking te komen is het PPA opgericht door een aantal vrijwilligers, werknemers uit diverse erfgoed-instellingen.

NOV 2010 Beeldmateriaal en auteurs- en gebruiksrechten
De belangstelling bij het publiek voor foto- en beeldmateriaal is groot. Archiefbeherende instellingen zijn dan ook graag bereid prenten en foto's in hun collectie op te nemen. Maar dan. >>>

2010 Draagmoeders gezocht voor persoonsdossiers
Deelnemers van het Platform Particulieren Archieven zijn van mening dat het beheren van (zorg)archieven een gezamelijke zorg is. Archiefinstellingen willen graag samenwerken met vakspecialisten en expertise delen. >>>

APR. 2010 Aandacht voor zorgarchieven
Max Paumen gespecialiseerd in interview en reportage, Karel-Peter Kompanje docent geschiedenis zorgverzekeringen en historicus en archivaris Rob Wolf houden een pleidooi voor het bewaren van de archieven. Zij spreken vanuit hun eigen invalshoek als onderzoeker. Het Platform Particuliere Archieven stelt vragen als “door wie”, “waar bewaard”, “financiën” en “privacy” >>>

DEC. 2009 Aandachtspunten voor nieuw centraal register
De gedachtevorming over het nieuwe CRPA is in volle gang. Het Decembernummer van het Archievenblad brengt een uitgebreid artikel met de geschiedenis van het Centraal Register van Particuliere Archieven. Het is geschreven door voormalig hoofd en naaste medewerkers: Nouk Ruitenberg, Mieke van Leeuwen-Canneman en Francine Hartman. Ze geven tot slot vijf aandachtspunten mee voor de projectgroep die de plannen voor hervatting van de nieuwe database moet gaan concretiseren. pdf file >>>

NOV. 2009 Leidt emancipatie tot ontzuiling?
betoog van Lodewijk Winkeler, van het Katholiek Documentatie Centrum uit Nijmegen, om verontachtzaming van particuliere archieven tegen te gaan. Er is meer dan één verhaal te vertellen over de geschiedenis van Nederland. Pluriformiteit en diversiteit moet gewaarborgd blijven. pdf-file >>>

NOV. 2009 Adviesrol voor Platform Particuliere Archieven
Het Platform heeft geen wettelijk kader en kan niet voorschrijven, maar zij kan wel aanbevelingen geven en gemeenschappelijke problemen helpen oplossen. De bundeling van krachten zou met de vorming van werkgroepen geintensiveerd kunnen worden. Toon Franken van het Zeeuws Archief zet zijn visie op papier >>>

MEI 2009 Het Centraal Register Vormgevingsarchieven
Het CRVa is in mei 2007 gelanceerd door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag. De database bevat 1700 namen van vormgevers en bedrijven die werkwaam waren in Nederland vanaf 1850 tot nu. Anja Tollenaar geeft een presentatie pdf-file >>>

MEI 2009 Gouden Gids van Vlaamse private archieven
Archiefbank Vlaanderen realiseert sinds 2005 een digitaal archievenoverzicht met informatie over archiefbestanden en hun bewaarplaats. De Archiefbank toont geen documenten maar wel de weg ernaar toe. Michel Vermote laat zien wat er allemaal bij komt kijken. ppt-file >>>

MEI 2009 Centraal Register Particuliere Archieven
Marieke Kroonen uit Den Haag wil het CRPA nieuw leven inblazen, ze kijkt naar bestaande projecten en pleit voor samenwerking pdf-file >>>

2008 Collectievorming
Presentatie van Frank de Jong over het verzamelen en ontsluiten van voorwerpen bij het International Institute of Social History in Amsterdam (slideshare) >>>

2007 Nationaal Archief over selectie en verwerving
Het rapport Gewaardeerd verleden van de commissie o.l.v. prof. dr. Charles Jeurgens schetst een nieuwe visie op de waardering en selectie van archieven. Er zou niet uitgegaan moeten worden van 'bewaren' en/of 'vernietigen', veeleer zou 'verwerving' het uitgangspunt moeten vormen. >>>

APRIL 2007 Schoolarchieven
Gemeentearchieven hebben doorgaans maar een klein deel van de schoolarchieven in huis. De verblijfplaats van veel archiefmateriaal is na de schaalvergroting ongewis. Burgers kunnen vaak geen beroep meer doen op oude schooldocumenten, die door de grote verspreiding over Nederland nauwelijks meer te traceren zijn of gewoon al lang – terecht of onterecht – zijn vernietigd. Zie erfgoedman.web-log.nl >>>

NOV. 2005 International Code of ethics for archivists
Archiefstukken worden steeds vaker te koop aangeboden. Hoe gaan collega’s die zich bezighouden met acquisitie van particuliere archieven om met het dilemma van kopen of niet kopen. Zie verslag van de eerste studiemiddag van het Platform >>>

FEBR. 2005 Oproep tot oprichting Platform
Op de DIVA website staat een oproep tot de oprichting van een platform voor particuliere archieven. Eric Hennekam: "We kunnen misschien beter gaan samenwerken en aansluiten bij het prachtige Vlaamse initiatief. Dat past ook mooi in de Europese gedachte." zie Archiefforum >>>

bijeenkomsten


11-11-2010 GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO´S NOG .....' *
De belangstelling bij het publiek voor foto- en beeldmateriaal is groot. Archiefbeherende instellingen zijn dan ook graag bereid prenten en foto's in hun collectie op te nemen. Maar dan. Wat kunnen we eigenlijk met dat materiaal? Wat mag wel en wat mag niet? Hoe zit het met auteurs- en gebruiksrechten? Wat doen we met verweesde foto's? Hoe zit het met publicatie op internet?
* naar Harm Edens in Dit was het nieuws, van de Tros

22-4-2010 HET ZAL ONS EEN ZORG ZIJN
Door fusies van bedrijven en instellingen dreigen archieven uit het zicht te raken. Om belangwekkende archieven van particuliere zorginstellingen te behoeden voor verdwijning houden de sprekers tijdens de bijeenkomst van het Platform Particuliere Archieven een pleidooi voor het bewaren van zorgarchieven. Vanuit hun deskundigheid als onderzoeker geven ze een beeld van hoe dit het beste in de praktijk gebracht zou kunnen worden.

12-11-2009 DE BETEKENIS VAN HET PLATFORM Het PPA beziet de ontwikkelingen en herbezint zich op haar eigen rol. Zij wil haar interactie met de achterban, doelgroep en het publiek versterken zonder vergaande professionalisering van het platform als organisatie. Het karakter van laagdrempelige uitwisseling is haar kracht.

14-5-2009 VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST Centrale registratie van particuliere archieven opnieuw belicht. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Jeurgens duikt de discussie over nut en noodzaak van zo'n register opnieuw op. Daarnaast biedt het digitale tijdperk veel meer mogelijkheden dan de kaartenbakken van vroeger. Voor het Platform Particuliere Archieven reden om het onderwerp 'breed' op de agenda te zetten.

20-11-2008 GEWAARDEERD VERLEDEN. CONCURRENTIE OF SAMENWERKING ? Het rapport Gewaardeerd verleden van de commissie o.l.v. prof. dr. Charles Jeurgens schetst een nieuwe visie op de waardering en selectie van archieven. Er zou niet uitgegaan moeten worden van 'bewaren' en/of 'vernietigen', veeleer zou 'verwerving' het uitgangspunt moeten vormen. Dat brengt de vraag dichterbij welke archieven en collecties een archiefbeherende instelling nu eigenlijk zou willen 'bezitten', met daar onmiddellijk achteraan wat zo'n instelling aan het publiek ter beschikking wil kunnen stellen. Ten aanzien van particuliere archieven kan dit uitgangspunt archiefbeherende instellingen in een onderlinge concurrentiepositie brengen. Of is de toegenomen aandacht voor particuliere archieven een uitgelezen kans om de samenwerking te vergroten? Daar gaat het over deze middag.

17-4-2008 BOEDELS, EEN LAST OF EEN LUST Discussiemiddag: tal van erfgoedinstellingen worden bij tijd en wijle geconfronteerd met 'boedels' die ergens ondergebracht moeten worden, of waarvan de eigenaren of nabestaanden vinden dat die ergens bewaard zouden moeten worden. Deze boedels bevatten vaak van alles en nog wat, archiefmateriaal, boeken en voorwerpen van vaak zeer verschillende aard. Na selectie weten archieven wel raad met het 'papier' en musea met de voorwerpen. Maar hoe ga je dan om met de rest? Zijn daar afspraken over met andere erfgoedinstellingen? Hoe houd je toch zicht op het onderlinge verband tussen voorwerpen en het papier, ook als dat in verschillende instellingen ondergebracht wordt?

18-4-2007 DE TOEKOMST VAN ONS ONDERWIJSVERLEDEN Het belang van archieven van onderwijsinstellingen en schoolbesturen als historische bron wordt onder de loep genomen. De problematiek van de verwerving van archieven van onderwijsinstellingen komt aan bod. Het thema zal vanuit de hoeken van de archiefvormer, de archiefbeheerder en de archiefgebruiker belicht worden. Zelden beschikken scholen over richtlijnen waaraan het archiefbeheer van de school moet voldoen. Vele scholen hebben bovendien te maken gehad met fusies. Tijdens de fusiegolf lijken archieven van onderwijsinstellingen tussen het wal en het schip te zijn geraakt.

29-9-2006 EEN ACQUISITIE-BELEIDSPLAN? EN NU IN DE PRAKTIJK! Studiemiddag over de problemen waartegen verwervers van particuliere archieven aanlopen. Die problemen zijn er vele, zoals tekorten aan tijd- en menskracht en de vaak karige materiële verzorging van particuliere archieven, of de onwetendheid over de wijze waarop met digitale bestanden in particuliere archieven moet worden omgegaan.

24-11-2005 EER OF POEN Vier sprekers zijn uitgenodigd om vanuit eigen ervaring hun visie te geven over de thema´s.