BELASTING: 14-10-2013, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nl

Door de eeuwen heen zijn er in Nederland diverse belastingen (Chijns) geheven, die per streek en gemeente en qua aard en looptijd erg konden verschillen. Op consumptiegoederen als bier, wijn, meel, zout, zeep werd belasting geheven, op deuren en vensters, koeien en paarden, op huizen en grond, maar ook op huwen en begraven. De belastingkohieren bevatten namen en gegevens die voor onderzoekers en genealogen van belang kunnen zijn. Ze zijn terug te vinden bij de Regionale Historische Centra of bij streek en stadsarchieven.

In de 19e eeuwse patentregisters worden namen, adres, beroep en belastingklasse vermeld. Men moest jaarlijks belasting betalen om een zelfstandig beroep uit te mogen oefenen in de steden.

Voordat er sprake was van het huidige kadaster was er een grond-boekhouding met heffing van (grond)belastingen. Dit is terug te vinden als verpondingsregister

Grondeigenaren worden vermeld in schot-, veld- en landboeken , ze waren verplicht om op hun land de watergang of dijk te onderhouden. Kohieren grondbelasting vind je ook in de waterschapsarchieven. Een handreiking voor het gebuik is de database (WAD) van Ludy Giebels en Chris Streefkerk, via jvdn.nl

Een overzicht van 16e en 17e eeuwse landeigenaren en het aantal morgens land dat ze bezaten staat in de morgenboeken Voor het bepalen van waterschaps-belastingen werd gekeken naar de afmetingen van het land.

Het personele kohier of personele quotatie zijn registers van jaarlijks geheven vermogens of inkomstenbelasting. Hieruit zijn ook persoonsgegevens te achterhalen.

In de 18e eeuw geeft het gaardersregister van de impost op het trouwen en begraven de namen van huwelijkspartners en overledenen weer, met daarbij gegevens over de aanslag. De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van de persoon. De impost is geordend op datum van aanslag.

Sinds het begin van de 19e eeuw moet er belasting worden betaald over erfenissen. Info over dit successierecht staat op gahetna.nl De memorie van successie zie Regionale Historische Centra geven informatie over de bezittingen en het vermogen van voorouders.