ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


  Artikel 1: definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De Huisdetective:
  Het historisch onderzoeksbureau De Huisdetective gevestigd te Den Haag, dat werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever.


  2. Werkzaamheden:
  a. Het uitvoeren van werkzaamheden zoals in de offerte omschreven, ten behoeve van een inventarisatie, historisch of genealogisch onderzoek.
  b. Het verwerken van de door bij Artikel 2a bedoelde werkzaamheden verkregen gegevens voor de opdrachtgever, in de vorm van een rapport, in beperkte oplage, met daarin de resultaten van deze werkzaamheden, hierna te noemen het rapport.
  c. Het schrijven van een product in de Nederlandse taal ten behoeve van de opdrachtgever met als doel het bereiken van een groter publiek, hierna te noemen de publicatie.
  d. Het geven van advies met betrekking tot de boven genoemde werkzaamheden of delen daarvan.


  3. Opdrachtgever:
  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan De Huisdetective opdracht geeft tot het doen verrichten van werkzaamheden als onder Artikel 1 omschreven, hierna te noemen opdrachtgever.


  4. Aangenomen werk:
  Het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven in de offerte welke tussen de opdrachtgever en De Huisdetective is overeengekomen, tegen een van te voren overeengekomen loon.


  5. Vrije werkzaamheden:
  Alle werkzaamheden, niet vallend onder Artikel 1 waarvan de uitvoering door de opdrachtgever aan De Huisdetective is opgedragen tegen een overeengekomen vast loon of uurloon.


  6. Tariefbasis:
  a. Het loon voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van een uur door een persoon, exclusief reis- en bureaukosten en exclusief btw. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst;
  b. Het overeengekomen loon per woord wanneer sprake is van werkzaamheden zoals bedoeld in Artikel 2c.


  7. Reis- en bureaukosten:
  Noodzakelijke reis- en bureaukosten, zoals kosten voor communicatie, administratie, kopieren en druk, en kosten van derden die noodzakelijkerwijs en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door De Huisdetective worden gemaakt, worden boven het loon afzonderlijk in rekening gebracht.


  8. Offerteverzoek:
  Offertes worden gemaakt nadat De Huisdetective de situatie ter plaatse bekeken heeft, of op andere wijze een goede inschatting van de werkzaamheden heeft gekregen, om een reele prijsopgave te kunnen maken.


  Artikel 2: toepassingen:

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden.
  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene voorwaarden bij aanvaarding van de opdracht geacht zowel door opdrachtgever als De Huisdetective te zijn geaccepteerd. 3. Indien wenselijk verbindt De Huisdetective zich voor prive-opdrachten tot volledige geheimhouding van alles wat haar ter kennis komt (op welke wijze dan ook) met betrekking tot opdrachtgever en zijn/haar producten en diensten in de meest brede zin. Deze geheimhoudingsplicht duurt onverminderd voort na het eindigen van de overeenkomst.


  Artikel 3: aanbiedingen

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend voor de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. De uitgebrachte offerte is geldig tot drie maanden na dagtekening.


  Artikel 4: overeenkomst tot het aannemen van werkzaamheden

  1. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door of namens de opdrachtgever. Met de uitvoering van de overeenkomst of van de daarmee in verband staande aanvullingen en/of wijzigingen zal pas een aanvang gemaakt worden, wanneer deze schriftelijke aanvaarding door De Huisdetective is ontvangen.
  2. De opdrachtgever en De Huisdetective komen op basis van het offerteverzoek in de voorfase een termijn overeen waarin het te bewerken object toegankelijk is en het veldwerk (verzamelen van gegevens) zal plaatsvinden.
  3. De leveringstermijn van het rapport ligt maximaal drie maanden na de veldwerkperiode.
  4. In goed overleg kan door zowel opdrachtgever als De Huisdetective een wijziging in de periode van het veldwerk en/of de leveringstermijn worden aangebracht. Bij tussentijdse wijzigingen van de inhoud van de opdracht kan Artikel 6.3 op de veldwerkperiode en de leveringstermijn van toepassing zijn.
  5. De Huisdetective zal, indien expertise en inbreng van derden noodzakelijk is, voor de uitvoering van de opdracht in overleg met de opdrachtgever een (externe) deskundige of specialist inschakelen.
  6. De Huisdetective krijgt, indien er geen geheimhoudingsplicht is, toestemming van de opdrachtgever om voor publiciteitsdoeleinden, in tekst en beeld over de voortgang en eindresultaat van het project te berichten over, tenzij de opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. Zo heeft ook de opdrachtgever het recht om de naam van De Huisdetective te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
  7. De opdrachtgever garandeert De Huisdetective, dat door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden volgens de Auteurswet, en dat De Huisdetective wordt gevrijwaard, binnen en buiten rechte, voor alle aanspraken die derden volgens die wet zouden kunnen maken.
  8. Indien De Huisdetective in het kader van de werkzaamheden beeldmateriaal bij derden opvraagt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het voldoen van kosten voor reproductie en beeldrecht aan rechthebbenden en het naleven van de op het beeldmateriaal toepasselijke wet- en regelgeving.


  Artikel 5: annulering

  1. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de tot dan toe door De Huisdetective gemaakte kosten en het overeengekomen loon aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  2. De Huisdetective heeft het recht de overeenkomst tussentijds te eindigen wanneer (delen van) de werkzaamheden buiten schuld of nalaten van De Huisdetective niet tot stand kunnen komen of niet worden goedgekeurd. Zie Artikel 7.


  Artikel 6: wijziging van aangenomen werk

  1. Wijziging van aangenomen werk zal uitsluitend plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. Alle wijzigingen van aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een ander loon zou volgen, als meer- of minderwerk beschouwd te worden en zullen onverminderd de verplichting tot betaling van het overeengekomen loon, gespecificeerd en afgerond op hele uren als aangegeven in Artikel 1.6 in rekening gebracht worden. Het al dan niet (doen) uitvoeren van meer- of minderwerk zal door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.
  2. Indien wijziging door of namens de opdrachtgever niet schriftelijk wordt doorgegeven is het risico voor de uitvoering van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Indien de opdrachtgever wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aanbrengt, kan dit tot gevolg hebben dat de eerder vastgestelde veldwerkperiode en de daarmee samenhangende leveringstermijn buiten de schuld van De Huisdetective worden overschreden.
  4. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat deze niet door De Huisdetective kunnen worden uitgevoerd dan zal De Huisdetective dit aan de opdrachtgever meedelen. In overleg tussen De Huisdetective en opdrachtgever wordt bepaald of de overeenkomst, al dan niet gewijzigde vorm, wordt voortgezet. Dit overleg wordt schriftelijk vastgelegd.


  Artikel 7: uitvoerbaarheid van de opdracht en overmacht

  1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat De Huisdetective de werkzaamheden kan aanvangen op de overeengekomen dag en dat de benodigde materialen, voorwerpen, (studie)collecties of databases toegankelijk zijn voor De Huisdetective en zo nodig ondersteunend personeel beschikbaar is om deze toegang te verschaffen.
  2. De voor het onderzoek benodigde ontheffingen en toestemmingen dienen door de opdrachtgever te worden verzorgd ten behoeve van een ongestoorde voortgang van de werkzaamheden.
  3. De Huisdetective en de opdrachtgever houden zich gedurende de duur van de opdracht beschikbaar voor overleg of besprekingen, die voor het uitvoeren van de opdracht van belang zijn.
  4. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat uitvoeren volgens overeenkomst ten gevolge van niet vooraf in te schatten omstandigheden, of ten gevolge van door derden veroorzaakte vertraging, of door overmacht, niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, behoudt De Huisdetective zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt.
  5. In geval van overmacht wordt de opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld door het De Huisdetective. In onderling overleg wordt vervolgens de offerte aangepast. Het door overmacht niet na kunnen komen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht kan er niet toe leiden dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.
  6. Indien er een wijziging in de werkzaamheden ontstaat, zal een nieuwe overeenkomst worden gesloten. Het loon van de werkzaamheden tot dan toe zal worden berekend zoals aangegeven in de Artikel 1.6 en 6.1.
  7. Grote, van tevoren niet in te schatten vondsten, waarvan de documentatie zeer intensief is, vallen buiten de offerte. Indien documentatie door de opdrachtgever gewenst is, kan een aanvullende offerte worden gemaakt.

  Artikel 8: aflevering

  1. Onder aflevering wordt verstaan de presentatie en/of overhandiging aan de opdrachtgever van het rapport en/of publicatie in de overeengekomen aantallen. Zo nodig wordt de presentatie aangevuld met een toelichting op een door de opdrachtgever gekozen plaats of op de locatie van het onderzoek.
  2. De opdrachtgever is verplicht de opgeleverde werkzaamheden en producten binnen 5 werkdagen te inspecteren en bij constatering van eventuele gebreken De Huisdetective daarvan op de hoogte te stellen. Gebreken of omissies kunnen geen reden zijn voor het onthouden van de goedkeuring van de werkzaamheden. De Huisdetective dient te allen tijde in staat te worden gesteld geconstateerde gebreken te controleren en ook steeds de gelegenheid krijgen om eventuele gebreken of omissies te herstellen.
  3. Na verloop van een termijn van 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden en producten is iedere klacht of actie van de opdrachtgever, gebaseerd op het conformiteitbeginsel uitgesloten. Het niet indienen van een klacht of niet reclameren binnen deze termijn betekent dat de werkzaamheden geheel beantwoorden aan de overeenkomst en zijn goedgekeurd.
  4. De Huisdetective kan nooit garanderen dat de door de opdrachtgever beoogde resultaten worden behaald.
  5. Het aantal exemplaren van het rapport of de publicatie, dat bij de prijs is inbegrepen, staat in de offerte vermeld. Extra (tussen-) rapportages of duplicaten van de publicatie zullen, onverminderd het offertebedrag en loon, tegen kostprijs in rekening gebracht worden.
  6. De overeenkomst wordt eerst als beeindigd beschouwd als alle door de opdrachtgever verschuldigde betalingen aan De Huisdetective gedaan zijn.


  Artikel 9: aansprakelijkheid

  1. Elke aansprakelijkheid van De Huisdetective voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg mocht zijn van de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Huisdetective en de uitvoering daarvan, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij die aan opzet of grove schuld is te wijten. Een eventuele aansprakelijkheid is niet verdergaand dan de dekking, die in de overeenkomst besloten ligt.
  2. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden de door hem/haar voor onderzoek aangeboden voorwerpen te verzekeren tegen de gevolgen van inbraak, diefstal, brand, transport en waterschade. De Huisdetective is niet aansprakelijk voor de kosten van schade en gebreken, al dan niet verborgen, opgelopen tijdens het vervoer en het voor onderzoek in gebruik nemen van voorwerpen en documenten.
  3. De Huisdetective is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van het door derden ongeoorloofd in bezit komen van correspondentie tussen opdrachtgever, De Huisdetective en derden.


  Artikel 10: betaling en reclamatie

  1. Afhankelijk van de aard van de opdracht kan De Huisdetective gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling vragen.
  2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het overeengekomen honorarium ten alle tijde te voldoen door overmaking op een door De Huisdetective aangewezen bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
  3. De Huisdetective is gerechtigd om voor de oplevering van werkzaamheden en producten voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en de werkzaamheden te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
  4. Afhankelijk van de duur en de omvang van het werkzaamheden kan een afwijkende betalingsregeling worden getroffen.
  5. Alle kosten voortvloeiende uit niet of niet tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden berekend volgens tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  6. Reclamaties, betreffende zowel de uitvoering van de werkzaamheden als het uiteindelijke resultaat, alsook betreffende de facturen, kunnen slechts tot 14 dagen na de factuurdatum worden ingediend.
  7. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van een reclamatie niet opgeschort.


  Artikel 11: publicatie en auteursrecht

  1. Bij aflevering van de publicatie draagt De Huisdetective het exploitatierecht op de publicatie aan de opdrachtgever over. Alle intellectuele eigendomsrechten op de publicatie blijven bij het De Huisdetective berusten.
  2. Het auteursrecht van de door De Huisdetective vervaardigde rapportages en tekeningen ligt ten alle tijde, ook na afsluiting van de opdracht, bij De Huisdetective, tenzij het auteursrecht wordt overgedragen. De opdrachtgever kan (delen van) de geleverde gegevens intern gebruiken, mits met duidelijke vermelding van de naam van De Huisdetective.
  3. Extern en publicitair gebruik van de gegevens, het vermenigvuldigen en verspreiden van de publicatie alsmede het publiceren van (delen van) de resultaten van de werkzaamheden of van de aan de opdrachtgever geleverde tekeningen en foto's is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Huisdetective.
  4. Bij verveelvoudiging of openbaar maken van de publicatie in boekvorm of enige andere vorm (folders, tentoonstellingen, pers- en publiciteitsuitingen, gedrukte, digitale en online publicaties), waaronder inbegrepen die van dramatisering, uitzending op radio of televisie of openbaarmaking middels elektronische informatiedragers, zal de naam of zullen de namen van de auteursgerechtigde(n) op duidelijke wijze met of zonder logo's op de titelpagina zichtbaar moeten zijn.
  5. Iedere levering van producten (rapport / publicatie) door De Huisdetective aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan, totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden.


  Artikel 12: geschillen

  1. Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of naar aanleiding van nadere afspraken in samenhang met de overeenkomst, zullen indien ze niet in onderlinge overeenstemming geschikt worden, door de bevoegde rechter in Den Haag beslecht worden.


  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van kracht per 1-10-2022, Den Haag, Carla van Beers | terug naar disclaimer | terug naar homepage