ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


  Artikel 1: definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De Huisdetective:
  Het historisch onderzoeksbureau De Huisdetective gevestigd te Den Haag, dat werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever.

  2. Werkzaamheden:
  a. Het uitvoeren van werkzaamheden zoals in de offerte omschreven, ten behoeve van een historische inventarisatie, historisch of genealogisch onderzoek.
  b. Het verwerken van de door bij 2a bedoelde werkzaamheden verkregen gegevens voor de opdrachtgever, in de vorm van een rapport, in beperkte oplage, met daarin de resultaten van deze werkzaamheden, hierna te noemen het rapport.
  c. Het schrijven van een product in de Nederlandse taal ten behoeve van de opdrachtgever met als doel het bereiken van een groter publiek, hierna te noemen de publicatie.
  d. Het geven van advies met betrekking tot de boven genoemde werkzaamheden of delen daarvan.

  3. Opdrachtgever:
  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan De Huisdetective opdracht geeft tot het doen verrichten van werkzaamheden als onder 1 omschreven, hierna te noemen opdrachtgever.

  4. Aangenomen werk:
  Het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven in de offerte welke tussen de opdrachtgever en De Huisdetective is overeengekomen, tegen een van te voren overeen gekomen loon.

  5. Vrije werkzaamheden:
  Alle werkzaamheden, niet vallend onder artikel 1 waarvan de uitvoering door de opdrachtgever aan De Huisdetective is opgedragen tegen een overeengekomen vast loon of uurloon.

  6. Tariefbasis:
  a. Het loon voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van een uur door een persoon, exclusief reis- en bureaukosten en exclusief btw. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst;
  b. Het overeengekomen loon per woord wanneer sprake is van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2c.

  7. Reis- en bureaukosten:
  Noodzakelijke reis- en bureaukosten, zoals kosten voor communicatie, administratie, kopieren en druk, en kosten van derden die noodzakelijkerwijs en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door De Huisdetective worden gemaakt, worden boven het loon afzonderlijk in rekening gebracht.

  8. Offerteverzoek:
  Offertes worden gemaakt nadat De Huisdetective de situatie ter plaatse bekeken heeft, of op andere wijze een goede inschatting van de werkzaamheden heeft gekregen, om een reele prijsopgave te kunnen maken.

  Artikel 2: geldigheid en bekendmaking

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden.
  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de Algemene Voorwaarden bij aanvaarding van de opdracht geacht zowel door opdrachtgever als De Huisdetective te zijn geaccepteerd.

  Artikel 3: aanbiedingen

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend voor de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. De uitgebrachte offerte is geldig tot drie maanden na dagtekening

  Artikel 4: overeenkomst tot het aannemen van werkzaamheden

  1. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door of namens de opdrachtgever. Met de uitvoering van de overeenkomst of van de daarmee in verband staande aanvullingen en/of wijzigingen zal pas een aanvang gemaakt worden, wanneer deze schriftelijke aanvaarding door De Huisdetective is ontvangen.
  2. De opdrachtgever en De Huisdetective komen op basis van het offerteverzoek in de voorfase volgens artikel 1.8 een termijn overeen waarin het te bewerken object toegankelijk is en het veldwerk (= verzamelen van gegevens) zal plaatsvinden. De leveringstermijn van het rapport ligt maximaal drie maanden na de veldwerkperiode. In goed overleg kan door zowel opdrachtgever als De Huisdetective een wijziging in de periode van het veldwerk en/of de leveringstermijn worden aangebracht. Bij tussentijdse wijzigingen van de inhoud van de opdracht kan artikel 6.3 op de veldwerkperiode en de leveringstermijn van toepassing zijn.

  Artikel 5: annulering

  Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de tot dan toe door De Huisdetective gemaakte kosten en het overeengekomen loon aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

  Artikel 6: wijziging van aangenomen werk

  1. Wijziging van aangenomen werk zal uitsluitend plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. Alle wijzigingen van aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een ander loon zou volgen, als meer- of minderwerk beschouwd te worden en zullen onverminderd de verplichting tot betaling van het overeengekomen loon, gespecificeerd en afgerond op hele uren als aangegeven in artikel 1.6 in rekening gebracht worden. Het al dan niet (doen) uitvoeren van meer- of minderwerk zal door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.
  2. Indien wijziging door of namens de opdrachtgever niet schriftelijk wordt doorgegeven is het risico voor de uitvoering van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Indien de opdrachtgever wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aanbrengt, kan dit tot gevolg hebben dat de eerder vastgestelde veldwerkperiode en de daarmee samenhangende leveringstermijn buiten de schuld van De Huisdetective worden overschreden.

  Artikel 7: uitvoerbaarheid van de opdracht en overmacht

  1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat uitvoeren volgens overeenkomst ten gevolge van niet vooraf in te schatten omstandigheden, of ten gevolge van door derden veroorzaakte vertraging, of door overmacht, niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, behoudt De Huisdetective zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt.
  2. Indien uit het in artikel 7.1 genoemde een wijziging in de werkzaamheden voortvloeit, zal een nieuwe overeenkomst worden gesloten. Het loon van de werkzaamheden tot dan toe zal worden berekend zoals aangegeven in de artikelen 1.6 en 6.1. In geval van overmacht wordt de opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld door het De Huisdetective. In onderling overleg wordt vervolgens de offerte aangepast.
  3. Het door overmacht niet na kunnen komen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht kan er niet toe leiden dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.
  4. De voor het onderzoek benodigde ontheffingen en toestemmingen dienen door de opdrachtgever te worden verzorgd ten behoeve van een ongestoorde voortgang van de werkzaamheden.
  5. Grote, van tevoren niet in te schatten vondsten, waarvan de documentatie zeer intensief is, vallen buiten de offerte. Indien documentatie door de opdrachtgever gewenst is, kan een aanvullende offerte worden gemaakt.

  Artikel 8: aflevering

  1. Onder aflevering wordt verstaan de presentatie aan de opdrachtgever van het product, zoals beschreven in artikel 1.2 Hieronder zijn ook te verstaan de rapporten en/of tekeningen, in de overeengekomen aantallen. Zo nodig wordt de presentatie aangevuld, met een toelichting op een door de opdrachtgever gekozen plaats of op de locatie van het onderzoek.
  2. Het aantal exemplaren van het rapport of de publicatie, dat bij de prijs is inbegrepen, staat in de offerte vermeld. Extra (tussen-) rapportages of duplicaten van de publicatie zullen, onverminderd het offertebedrag en loon, tegen kostprijs in rekening gebracht worden

  Artikel 9: aansprakelijkheid

  Elke aansprakelijkheid van De Huisdetective voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg mocht zijn van de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Huisdetective, mitsgaders de tenuitvoerlegging daarvan, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij die aan opzet of grove schuld is te wijten.

  Artikel 10: betaling en reclamatie

  1. Bij het accepteren van de offerte dient de opdrachtgever, desgevraagd, een eerste betaling te doen van 30% van de overeengekomen vergoeding. Na voltooiing van de veldwerkperiode dient opnieuw 30% te worden betaald. De resterende 40% dient te worden voldaan bij levering van het eindrapport of de tekeningen (of elk ander overeengekomen eindproduct) aan de opdrachtgever. Afhankelijk van de duur en de omvang van het werkzaamheden kan een afwijkende betalingsregeling worden getroffen.
  2. Alle kosten voortvloeiende uit niet of niet tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden berekend volgens tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  3. Reclamaties, betreffende zowel de uitvoering van de werkzaamheden als het uiteindelijke resultaat, alsook betreffende de facturen, kunnen slechts tot 14 dagen na de factuurdatum worden ingediend. Dergelijke reclamaties zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet heeft bewerkt of verwerkt, dan wel op andere wijze daarover heeft beschikt.
  4. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van een reclamatie niet opgeschort.

  Artikel 11: publicatie en auteursrecht

  1. Vermenigvuldiging en verspreiding van de publicatie alsmede het publiceren van (delen van) de resultaten van de werkzaamheden of van de aan de opdrachtgever geleverde tekeningen en foto's is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van De Huisdetective.
  2. Bij aflevering van de publicatie draagt De Huisdetective het exploitatierecht op de publicatie aan de opdrachtgever over. Alle intellectuele eigendomsrechten op de publicatie blijven bij het De Huisdetective berusten.
  3. Bij verveelvoudiging of openbaar maken van de publicatie in boekvorm of enige andere vorm, waaronder begrepen die van dramatisering, uitzending op radio of televisie of openbaarmaking middels elektronische informatiedragers, zal de naam of zullen de namen van de auteursgerechtigde(n) op duidelijke wijze op de titelpagina zichtbaar moeten zijn.
  4. Het auteursrecht van de door De Huisdetective vervaardigde rapportages en tekeningen ligt ook na afsluiting van de opdracht bij De Huisdetective, tenzij het auteursrecht wordt overgedragen. De opdrachtgever kan (delen van) de geleverde gegevens intern gebruiken, mits met duidelijke vermelding van de naam van De Huisdetective. Extern en publicitair gebruik van de gegevens (in de vorm van folders, tentoonstellingen en dergelijke) door de opdrachtgever is echter niet mogelijk zonder schriftelijke toestemming van De Huisdetective. Voor publicaties is artikel 11.2 van toepassing.
  5. De opdrachtgever verplicht zich om zo spoedig mogelijk na de publicatie de eventueel daarvoor geleende foto's, tekeningen en/of ander illustratiemateriaal aan De Huisdetective te retourneren.

  Artikel 12: geschillen

  1. Op alle offertes en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of naar aanleiding van nadere afspraken in samenhang met de overeenkomst, zullen indien ze niet in onderlinge overeenstemming geschikt worden, door de bevoegde rechter in Den Haag beslecht worden.


  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van kracht per 1-1-2022, Den Haag, Carla van Beers | terug naar disclaimer | terug naar homepage