Zedelijke en stoffelijke belangen

In een familiedossier bij het Centraal Bureau voor Genealogie vond ik een kopie van een oprichtingsacte van een familievereniging uit 1916. Het betrof een vermelding in de Nederlandse Staatscourant. Verenigingen die als rechtspersoon wensten op te treden legden tot 1976 hun statuten voor aan de Koningin. De goedkeuring werd vervolgens in de Staatscourant gepubliceerd. De familievereniging die bijna honderd jaar geleden werd opgericht bestaat nog steeds. Om de acte te anonimiseren heb ik de achternaam van de familie, die oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig is, vervangen door een X. en de Koninklijke verwijzingen weggelaten. Zo is er een concept-acte ontstaan die met haar mooie ouderwetse woorden als inspiratie kan dienen voor hen die overwegen om een eigen familievereniging op te richten.

Vereniging Familie X

Art. 1. De Vereeniging is genaamd: Vereeniging Familie X. Zij is gevestigd te 's Gravenhage, maar kan naar elders in Nederland worden verplaatst, indien zulks wenschelijk geacht wordt door het bestuur en de meerderheid der leden.

Art. 2. De duur der Vereeniging is bepaald op 29 jaren, te rekenen van den dag harer oprichting, 1 September 1916.

Art. 3. Het doel der Vereeniging is bevordering van de zedelijke en stoffelijke belangen van leden van destijds naar Nederland uitgeweken tak van het geslacht X.

Art. 4. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg en wel door het aanhooren of opsporen van leden van het geslacht X; het doen van onderzoek naar deze; het houden zoo nodig van vergaderingen; het verleenen van geldelijke steun aan leden die steun behoeven en verder door andere wettige middelen, welke aan haar doel bevordelijk kunnen zijn.

Art. 5. Alleen leden van het geslacht X. en zij die aan dit geslacht aanverwant zijn, kunnen lid der Vereeniging worden. Zij, die lid wenschen te worden, melden zich daartoe aan bij het bestuur; het bestuur beslist over de al dan niet toelating. De leden betalen eene jaarlijksche contributie, door hen zelf te bepalen, met een minimum echter van f. 100 per jaar. Ieder lid is bevoegd zijne contributie voor den geheelen duur van zijn lidmaatschap in eens te storten door betaling van minstens f. 2000.

Art. 6. Beeindiging van het lidmaatschap vindt plaats: a. door opzegging b. door overlijden c. door royeering door het bestuur

Art. 7. De geldmiddelen der Vereeniging bestaan uit: contributiën der leden: schenkingen: erfstellingen en legaten.

Art. 8. Uit en door de leden wordt benoemd een bestuur van 3 leden, die onderling hunne function verdeelen, in dien zin dat één van hen fungeert als voorzitter en één als secretaries. Voor het nemen van besluiten door het bestuur is de medewerking van minstens 2 leden noodig; voor het nemen van een besluit tot royeering van een lid moet het volledig bestuur bijeen zijn en met algemeene stemmen besluiten. Tegenover derden wordt de Vereeniging wettig vertegenwoordigd door 2 leden van het bestuur. Bij aftreding van een bestuurslid, hetzij door overlijden of door andere omstandigheden, zijn de overblijvende bestuursleden verplicht de vacature zoo spoedig mogelijk aan te vullen, zullende de benoeming van het aldus opgetreden derde bestuurslid moeten goedgekeurd worden in de eerstvolgende vergadering van leden. In afwijking in zooverre van het bepaalde in dit artikel worden voor de eerste maal benoemd tot leden van het bestuur de heeren, G. X., F. X. en W. X, allen te 's Gravenhage.

Art. 9. bij een huishoudelijk reglement, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten, worden de verschillende bepalingen betreffende de inwendige huishouding der Vereeniging vastgesteld.

Art. 10. Alle geschillen tusschen de leden der Vereeniging onderling worden beslist door het bestuur; geschillen tusschen leden der Vereeniging en bestuursleden en die tusschen bestuursleden onderling worden beslist door 3 scheidslieden, van welke ieder der partijen één zal benoemen, welke 2 aldus benoemden een derde zullen aanwijzen. De scheidslieden doen uitspraak als goede mannen naar billijkheid. Met geschillen worden bedoeld alleen die, welke volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Art. 11. Tot wijziging van deze statuten kan worden besloten met eene meerderheid van minstens drie-vierde van het aantal stemmen in eene ledenvergadering uitgebracht.

Art 12. De Vereeniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe besloten wordt met minstens drie-vierde van het aantal stemmen in eene ledenvergadering uitgebracht. Behoudens de inachtneming van het bepaalde in art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek zal aan de eventueele bezittingen van de Vereeniging bij hare ontbinding eene zoodanige bestemming worden gegeven, als zal worden bepaald door de ledenvergadering, welke tot ontbinding besloot, met gewone meerderheid van stemmen. In geen geval zal de bestemming van het uit de liquidatie voortspruitend batig saldo het gevolg mogen hebben, dat de laatste of vroeger bestaan hebbende leden der Vereeniging daarvan op directe of indirecte wijze eenig voordeel genieten.


14-3-2013 Carla van Beers


Hedendaagse handleiding voor het oprichten en besturen van een familieorganisatie. Kosten bij toezending per post: € 6,50. familieorganisaties.ngv.nl


Lees ook:
  • Vijf eeuwen in particulier bezit
  • Eeuwenoud familiefonds
  • Zedelijke en stoffelijke belangen
  • Bewaarplaats familiearchieven I
  • Bewaarplaats familiearchieven II
  • Het privé-archief van Jan Cremer
  • Bewaarplaats familiearchieven III
  • familiearchieven.nl benadrukt de betekenis van een familieverhaal en onderstreept het belang van het bewaren en terugvinden van herinneringen en persoonlijke documenten voor historisch, genealogisch en biografisch onderzoek.